Mazohizam misli:

dok nisam živeo versifikovan kao diletant u lepezi plamena

Da? Svi smo danas ovde, osim jednog od nas. Bilo koje trajanje ključnog koda- vreme koristiće se za pravljenje rečenica. Između tri osobe, pogled treće je pogled u svedoka. Manifest se konceptualizuje, mrtav kao slikar. Zamislite mentalnu vezu između Bojsa i Dišana kao pitanje kako galopirati galopirajuće konje? Skiciranje u prostorno osno-simetričnom džez-govoru Ničea: uber-human + a-pet = uber-ahuman-pet, jedan super čovek-ljubimac. Šema za buduće dijagrame koji će se odnositi na projekat bića, kretanja, okruženja i ponašanja. Izgled, iz perspektive celokupnog sklopa jarbolne letvice i površine krila sa uvučenom i postavljenom letvicom, ukupne fotografije svih rastavljenih delova. Prsti i cigarete koji pokazuju svesku Vorhol-Bojsa. Neurotičan sam [ ] citiram ideje; neurotična je i prekomerna proizvodnja; Klajnova boca koja posreduje u mreži čoveka relacije; Imperativ je poništiti figure tih relacija jer upravo je mišljenje tog posredovanja trenje stvarnosti kao  grafologija pisanja u razlikama uništenja. Onaj ko odugovlači, onaj koji je prevaren, onaj koji živi odgovara na sve primedbe, pišući prizore koji osvetljavaju ka ontologiji stila, neurotičnom medijumu protiv pisanja-logičke genealogije etičkih nazora kroz delimične objekte; posebno onaj koji ih izražava kroz fantazije o pisanju, kada piše, veruje da su linije putevi i da se slova voze na motorima, olovkama, na svim tim linijama.

[akcelerator - vrlo tehnički vektor]

Vešte podlo šiljate oružane pećine u životu. Pisati zalaskom psihopomp edipa, s pismom za promo-anonimnost. Ja kao slova ostajem zagonetna ili više zanosna, predstavljajući samo reči na površinama stranice. Humor u utapajućem stilu edipskih interpretacija ukazuje na nešto o fantazijskom nasilju, u pisanju, na nešto, dešavanje, na nešto neobično što treba napisati. {Podsetnik} erotsko uzbuđenje portreta, otelotvorenog i rastegnutog preko renesanse, usmeno je i pozorišno: precizno određuje poglede [kulise] paranoično-šizoidnog položaja:

zbog činjenice da novorođeni sadizam dovodi do nastanjujuće paranoje, zbog povratka nasilja i šizoida, zbog cepanja i fragmentacije predmeta, model uma kao orijentacije dimenzija, celokupnih geografija i geometrije življenja, stvara složen-slobodan govor bez neuroze. Ravna je drama u ravnoj izmišljenoj složenoj temi, kao i uslov za vezu između parametara pristupa i sekvenci ponovljenog okvira. Niz pogubnih svetova rada na projekciji i cepanju putem viroloških fantazija a poništava se kao loše slomljen predmet, sprečavajući da lumpen subjekt sebe uroni u tokove. Virološka fantazma je postavljena; uspela je odbačena. Ironično, nasilje virološke fantazme, kao čin unutrašnje zloćudne žestine, ostavlja gestove nasilja pogrešno shvaćene, povlačeći subjekta sa nečim manjim od pretpostavljenog dobitka želje za produkcijom. Tako proizvodi matrice za lepljenje kao sledeći protetski hir: ostatak koji samo nasiljem može steći njegovo razumevanje, njegovu sposobnost delovanja, ali samo od tada snagom virološke fantazije.

Samo događaj koji ima potencijal gerilske operativne kopije, zamišljen za sprovođenje od ukupnog preokreta. Zatvoreni krug zahteva esencijalno opisivanje, kao što je trošenje tkiva mogućnosti etičko-kliničkog stvaranja situacija za naš proizvod koji je zapravo plitko produbljivanje i čista himerizacija mazohističke aplikacije programa kompresovanog formata .txt
Masochism of thought:

until I lived versified like a dilettante in fan of flames

Yes? We are all here today apart from one of us. Any duration of the key code- time will be used to make sentences. Between three persons, the view of the third is the view of the witness. The manifesto is conceptualizing, dead as a painter. Imagine the mental connection between Beuys and Duchamp as the question of how to gallop galloping horses? Sketching in the spatial axs-symmetrical jazz-speech of Nietzsche, the: uber-human + a-pet = uber-ahuman-pet, one super man-pet. Scheme for future diagrams that will refer to the project of being, movement, environment and behavior. Appearance, from the perspective of the entire assembly of the mast batten and the surface of the wing with the retracted and placed batten, the overall photographs of all disassembled parts. Fingers and cigarettes showing a Warhol-Beuys notebook. I am neurotic [ ] quoting ideas; it is neurotic and excessive production; Klein's bottle that mediates the network of the man of relations; It is imperative to annul the figures of these relations because it is precisely the thought on this mediation that is the friction of reality as the graphology of writing in the differences of destruction. The one who procrastinates, the one who is deceived, the one who lives responds to all remarks, writing sceneries that illuminate the ontology of style, the neurotic medium against writing — the logical genealogy of ethical convictions through partial objects; especially the one who expresses them through fantasies about writing, when he writes, believes that lines are roads and that letters are driven on motorcycles, pencils, on all those lines.

[accelerator - very technical vector]

Skillfull despicable armed caves in life. Write at the fall of the psychopomp-oedipus, with a letter for promo-anonymity. As letters, I remain enigmatic or more enchanting, representing only the words on the surfaces of the page. Humor in the drowning style of oedipal interpretations points to something about phantasmatic violence, in writing, to something, happening, to something unusual that needs to be written. {Reminder} the erotic excitement of the portrait, embodied and stretched over the Renaissance, oral and theatrical: it precisely determines the views [behind the scenes] of the paranoid-schizoid position:

due to the fact that newborn sadism leads to undwelling paranoia, due to the return of violence and schizoid, due to splitting and fragmentation of objects, the model of the mind as the orientation of dimensions, overall geographies and geometry of life, creates complex-free speech without neurosis. It is a flat drama in a flat fictional complex theme, as well as a condition for the connection between the parameters of the approach and the sequences of the repeated frame. A series of disastrous worlds of work on projection and splitting through virological fantasies, and it is annulled as a badly broken object, preventing the lumpen subject from immersing itself in the currents. The virological phantasm is set; she succeeded being rejected. Ironically, the violence of virological phantasm, as an act of inner malignant ferocity, leaves gestures of violence misunderstood, dragging the subject with something less than the supposed gain of the desire to produce. Thus, he produces gluing matrices as the next prosthetic whim: a remnant that only through violence can he gain his understanding, his ability to act, but only since then with the power of virological fantasy.

Only an event that has the potential of a guerrilla operative copy, designed to be implemented from all of a twist. The enclosed circle requires essential description, such as wasting the tissue possibilities of ethically-clinically creating situations for our product which is actually a shallow deepening and pure chimerization of masochistic application of a compressed program file .txt

Darko Vukić

img: James Lee Byars THE SOFT SPHERE (1989)